Nº 4442

Nº 4442

Acrylic on paper / 287x266cm / 2019

Nº 4344

Nº 4344

Ink on paper / 105x23cm / 2018

Nº 4345

Nº 4345

Ink on paper / 105x23cm / 2018

Nº 4346

Nº 4346

Ink on paper / 105x23cm / 2018

Nº 3805

Nº 3805

Ink on paper / 170x510 cm / 2012

Nº 3332

Nº 3332

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3330

Nº 3330

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3331

Nº 3331

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3334

Nº 3334

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3335

Nº 3335

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3333

Nº 3333

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3295

Nº 3295

Ink on paper / 150 cm Ø / 2010

Nº 3324

Nº 3324

Ink on paper / 30x25cm / 2010

Nº 3321

Nº 3321

Ink on paper / 30x25cm / 2010

Nº 3322

Nº 3322

Ink on paper / 30x25cm / 2010

Nº 3323

Nº 3323

Ink on paper / 30x25cm / 2010